روزگار بی‌تفاوتی...

  
سوار ماشین بودیم، ماشینی با سرعت از روبرو اومد و در حین عبور از کنار ماشین ما به آینه ماشینی که پارک بود برخورد کرد و بدون اندکی توقف به مسیر خودش ادامه داد... صدای دزدگیرش بلند شد اما دزدی در کار نبود...
  

/ 2 نظر / 9 بازدید
سخت گير

تو پشت رل كدومشون بودي؟